top of page

Potilaan tietosuojaseloste

Viimeksi päivitetty: 30.12.2023

1.

Kun käytät e-mielenterveyskeskus Oy:n (jäljempänä "Palveluntarjoaja") verkkopalvelua, tietojasi käsittelee:

 

e-mielenterveyskeskus Oy (y-tunnus: 3376945–7)

 +358 9 42456311

info@e-mielenterveyskeskus.fi

c/o Spaces, Mannerheiminaukio 1

00100 Helsinki

2.

e-mielenterveyskeskuksen tietovastaava on:

 

Sanni Saarijärvi

+358 443631164
tietosuoja@e-mielenterveyskeskus.fi

c/o Spaces, Mannerheiminaukio 1

00100 Helsinki

 

Tietosuojavastaava vastaa tietosuojaan liittyviin kysymyksiin ja on yhteyshenkilösi oikeuksiesi käyttämiseksi.

3.

Sosiaali- ja potilasasiavastaavan neuvonta

sosiaali.potilasvastaava@hel.fi

 +358 9 310 43355

Avoinna ma-to klo 9.00-11.00

 

Tietosuojavastaava vastaa tietosuojaan liittyviin kysymyksiin ja on yhteyshenkilösi oikeuksiesi käyttämiseksi.

4.

Potilasrekisteriin tallennettuja tietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Potilaan hoidon suunnitteluun ja toteuttamiseen

 • Muihin lain ja suostumusten mukaisiin käyttötarkoituksiin

​​

Palveluntarjoaja käsittelee tietoja itse. Lisäksi Palveluntarjoaja voi hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä Palveluntarjoajan puolesta toimivia alihankkijoita.

 

Potilastietojen käsittely perustuu lakiin tai asiakkaan suostumukseen. Palveluntarjoaja voi käsitellä tietojasi muihin tarkoituksiin lakisääteiseen velvoitteeseen tai antamasi suostumuksen perusteella.

5.

Palveluntarjoaja käsittelee sinusta seuraavia potilassuhteen ja hoitosi kannalta tarvittavia henkilötietoja:

 • Nimi

 • Syntymäaika

 • Henkilötunnus

 • Yhteystiedot: osoite, kotikunta, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

 • Asiointikieli

 • Huoltaja, muu laillinen edustaja tai nimeämäsi yhteyshenkilö ja näiden yhteystiedot

 • Antamasi suostumukset (esim. kutsun lähettäminen, tietojen luovutukset)

 • Ajanvaraustiedot ja peruutukset

 • Hoitavan terveydenhuollon ammattilaisen nimi

 • Mahdolliset hoitoon liittyvät viranomaispäätökset ja maksusitoumukset

 • Potilastiedot: esitiedot, lähtötilanne ja lääketieteelliset riskitiedot

 • Hoitotiedot ja käyntikirjaukset: hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi

 • Kliinisen tutkimuksen tulokset

 • Terveydentilan seurantaan liittyvät tiedot

 • Todistukset, lausunnot, ja mahdolliset terveystietoja sisältävät potilasvalitukset

 • Muut hoidon kannalta tarpeelliset tiedot

 

Perustietojen antaminen on edellytys sille, että voit käyttää palveluitamme.

6.

Säännönmukaisia tietolähteitä ovat potilaan tapaamisista kertyvä materiaali, eli Rekisterinpitäjän omasta toiminnasta kerätyt tiedot. Asiakas voi myös luovuttaa tietojaan oma-aloitteisesti.

 

Muita tietolähteitä ovat potilaan huoltaja, potilaan laillinen edustaja, lähiomainen, hoitohenkilökunta, terveydenhuollon ammattihenkilöt, Kela ja vakuutusyhtiöt.

Tietoja voidaan lisäksi kerätä asiakkaan suostumuksella muilta rekisterinpitäjiltä, kuten muilta terveydenhuollon toimijoilta sekä lähetteen, viranomaispäätöksen tai vakuutuksen tietojen kautta

7.

Potilasrekisteriin tallennettuja tietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Asiakkaan hoidon ja tutkimuksen suunnittelemiseen, järjestämiseen ja toteuttamiseen

 • Palveluntarjoajan toiminnan suunnittelemiseen ja tilastointiin

 

Palveluntarjoaja voi lisäksi käyttää potilastietojasi muihin voimassa olevien lakien ja suostumusten mukaisiin käyttötarkoituksiin, kuten pseudonymisoituna lääketieteelliseen tutkimukseen.

8.

Luovutamme henkilötietojasi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Emme luovuta tietojasi säännönmukaisesti kolmansille osapuolillesi. Suostumuksellasi luovutamme tiedot hoidostasi korvaavalle vakuutusyhtiölle.

 

Potilastiedot ovat salassa pidettäviä. Potilastietoja voivat käyttää ainoastaan hoitoon osallistuvat terveydenhuollon ammattihenkilöt. Potilastietoja käsittelevillä on vaitiolovelvollisuus.

 

Potilaan suostumuksella tietoja voidaan luovuttaa potilaan yksilöimälle taholle, kuten terveydenhuollon toimijoille tai terveydenhuollon ammattihenkilölle tai Kelan Reseptikeskukseen.


Tietoja voidaan luovuttaa myös voimassa olevan lainsäädännön nojalla terveydenhuollon viranomaisille, joilla on lakiin perustuva oikeus saada terveystietoja viranomaistehtävän suorittamiseksi. Tällaisia viranomaisia ovat esimerkiksi Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos THL, lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea sekä Kansaneläkelaitos Kela. Potilaan kirjallisella suostumuksella tai nimenomaisen lainsäännöksen perusteella voidaan luovuttaa tietoja vakuutusyhtiölle.

Potilaan suullisella tai kirjallisella suostumuksella voidaan luovuttaa tietoja potilaan yksilöimälle toiselle terveydenhuollon toimijalle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle.

Potilaan huoltaja, muu laillinen edustaja sekä potilaan lähiomainen, jos potilas on antanut tähän suostumuksensa. Jos alaikäinen potilas ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kykenee päättämään hoidostaan, hänellä on kuitenkin oikeus kieltää terveydentilaansa ja hoitoansa koskevien tietojen antaminen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen.

 

Olemme ulkoistaneet henkilötietojen käsittelyä seuraaville palveluntarjoajille, jotka käsittelevät henkilötietojasi meidän lukuumme:

 • Verkkoajanvaraus

  • Wix.com Inc.

 • Potilastietojärjestelmän ylläpito ja kehittäminen

  • VITEC Software Group AB

 • Vahvalla tunnistautumisella avatun videovastaanoton osalta nimesi ja henkilötunnuksesi

  • Movendos Oy

 • Tietojärjestelmien käyttäjätuki

  • Wix.com Inc.

  • VITEC Software Group AB

  • Movendos Oy

 

Rekisteri ja Rekisterinpitäjän järjestelmä sijaitsee Suomessa. Vitec ja Movendos eivät siirrä henkilötietojasi EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa Suomen, EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tilanteissa, joissa on asiakkaan lupa tai asiakkaan elintärkeä hoito välttämättä niin edellyttää.

9.

Potilasrekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Potilasasiakirjojen säilyttämisestä on säädetty laissa potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa potilasasiakirjoista (298/2009). Potilasasiakirjoja säilytetään pääsääntöisesti 12 vuotta potilaan kuolemasta tai jos siitä ei ole tietoa, 120 vuotta potilaan syntymästä.

10.

Potilastietoihin pääsy on ainoastaan potilaan hoitoon osallistuvilla henkilöillä. Ainoastaan niillä asiantuntijoillamme, joilla on tarve käsitellä henkilötietoja työtehtäviensä hoitamiseksi, on pääsy potilastietoihin.

 

Manuaalinen aineisto pidetään lukituissa ja valvotuissa tiloissa.

 

Sähköiset tietokannat ovat palomuurein ja salasanoin suojattuja. Potilastietoja ei talleteta työasemille. Potilastietojen käyttöä valvotaan lokitietoja seuraamalla. Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaista automaattista päätöksentekoa, mukaan lukien profilointi, ei tehdä.

11.

Potilaan oikeudet

a. Pääsy

 

Potilaalla on oikeus pyytää Palveluntarjoajalta kopioita potilastiedoistaan. Palveluntarjoaja voi veloittaa pienen maksun tästä palvelusta.

 

b. Oikaisu

 

Palveluntarjoaja on velvollinen korjaamaan virheet potilasrekisteristä joko oma-aloitteisesti tai potilaan rekisteröidystä pyynnöstä. Potilaalla on oikeus pyytää Palveluntarjoajaa korjaamaan virheelliset tiedot sekä täydentämään puutteelliset tiedot.

 

c. Poistaminen

 

Yleisen tietosuoja-asetuksen §17 sisältämä oikeus pyytää henkilötietoja poistettavaksi ei päde potilastietojen kohdalla, sillä terveydenhuollon ammattihenkilöillä on lainmukainen velvollisuus laatia potilasasiakirjat ja säilyttää niitä 12 vuotta henkilön kuoleman jälkeen tai 120 vuotta hänen syntymästään laskien, jos kuolinvuosi ei ole tiedossa.

 

d. Käsittelyn rajoittaminen

 

Potilaalla on oikeus pyytää Palveluntarjoajaa rajoittamaan käyttäjän henkilötietojen käsittelyä tietyin ehdoin, esimerkiksi siinä tilanteessa, kun potilas odottaa Palveluntarjoajan vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

 

e. Siirto järjestelmästä toiseen

 

Potilaalla on oikeus pyytää Palveluntarjoajaa siirtämään potilastiedot itselleen tai toiselle organisaatiolle tietyin ehdoin.

 

f. Käsittelyn vastustaminen

 

Potilaalla on oikeus vastustaa sitä, että Palveluntarjoaja käsittelee potilaan potilastietoja tietyin ehdoin.

 

g. Suostumuksen peruuttaminen

 

Potilaalla on oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen.

 

h. Oikeuksien käyttäminen

Korjauspyyntö ja käsittelyn rajoittamista koskeva pyyntö tehdään kirjallisesti. Potilaan henkilöllisyys varmennetaan luotettavalla tavalla. Korjauksen ja mahdolliset toimenpiteet käsittelyn rajoittamiseksi tekee henkilö, jolla on potilasrekisteritietojen korjauksen tekoon erityinen oikeus.

 

Huomaathan, että potilasasiakirjojen laatimis- ja säilyttämisvelvollisuus perustuu lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992), mikä voi rajoittaa tietosuojalainsäädännön mukaisten oikeuksiesi käyttöä.

12.

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.

 

Tietosuojavaltuutetun toimisto

tietosuoja@om.fi

+358 29 56 66700

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs 00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

bottom of page