top of page

Hoitopolut

Tarkastele alla yleisimpiä hoitopolkuja.

Hoidon kulku ja kustannukset

Hoitopolut esittelevät valitsemasi hoidon vaiheet ja normaalin kulkukaaren sekä antavat suuntaa-antavan arvion kokonaiskustannuksista.

Cherry tree

01

Oireiden ja avun tarpeen tunnistaminen

Ahdistuneisuushäiriöistä puhutaan silloin, kun ahdistuneisuus on poikkeavan voimakasta, pitkäaikaista ja haittaa merkittävästi normaalia arkielämää.

02

Asiantuntijan keskusteluapu

Asiantuntijan kanssa keskustelu on tehokas tapa tutkia ahdistuksen juurisyitä sekä kartoittaa tilanteen vakavuutta. Usein asiantuntijan keskusteluapu itsessään auttaa asiakasta eteenpäin. Asiantuntija osaa myös keskusteluavun perusteella ohjata asiakkaan psykiatrille mikäli ahdistus vaikuttaa tavallista pitkäkestoisemmalta tai voimakkaalta ja viittaa siten mahdolliseen ahdistushäiriöön.

Kustannusarvio: 
100€ / krt
* Asiantuntijamme keskimääräinen hinta

03

Psykiatrin arvio (1-2 käyntiä)

Psykiatri tekee ahdistuneisuushäiriö-diagnoosin asiakkaallensa suorittaman tutkimuksen ja haastatteluun perusteella. Haastattelun yhteydessä käydään läpi oireet, niiden luonne, kesto ja vaikeus sekä niiden aiheuttama haitta.

Kustannusarvio: 
100-200€
* Asiantuntijamme keskimääräinen hinta

04

Hoitosuunnitelman seuraaminen

Ahdistuneisuushäiriön  hoidossa keskeistä ovat erilaiset psykoterapiat, etenkin kognitiivinen käyttäytymispsykoterapia.

Lääkehoitona käytetään ensisijaisesti masennuslääkkeitä.

Jos ahdistuneisuushäiriö on vaikea tai kestänyt jo pitkään, saadaan parempi hoitotulos yhdistämällä psykoterapia ja lääkitys.

Kustannusarvio: 
100€ / krt
* Asiantuntijamme keskimääräinen hinta

05

Seuranta

Psykiatrin säännöllisillä seurantakäyneillä kartoitetaan hoitosuunnitelman etenemistä, arvioidaan saadun hoidon tehokkuutta ja tarpeen tullen päivitetään hoitosuunnitelmaa paremmin asiakkaan tarpeita palvelevaksi.

Kustannusarvio: 
100€ / krt
* Asiantuntijamme keskimääräinen hinta

06

Älä jää yksin oiredesi kanssa!

Mikäli tunnistat ahdistushäiriön oireita itsessäsi, älä epäröi konsultoida psykiatriamme!

01

Oireiden ja avun tarpeen tunnistaminen

ADHD:n ydinoireita ovat pitkäkestoiset ja toimintakykyä haittaavat aktiivisuuden ja tarkkaavuuden säätelyn vaikeudet sekä impulsiivisuus. Oireet voivat ilmetä eri muodoissa asiakkaan iästä riippuen.

02

Psykologin tutkimukset (1-2 käyntiä)

Diagnostiseen arvioon tarvitaan mahdollisimman kattavasti tietoa oireiden esiintymisestä ja toimintakyvystä eri tilanteissa sekä psyykkisestä ja fyysisestä terveydentilasta, kehityshistoriasta ja elämäntilanteesta. Psykologi ohjeistaa tarvittavien taustatietojen keräämisessä, haastattelee asiakkaan (ja lapsen tapauksessa myös perheen) sekä käyttää arviointia tukevia kyselylomakkeita osana kokonaisarviota.

Kustannusarvio: 
100-200€
* Asiantuntijamme keskimääräinen hinta

03

Psykiatrin arvio (1 käynti)

We have strict standards when it comes to what we produce and never compromise on quality. This is especially true when it comes to the first-rate materials we use. Our customers deserve the highest level of products on the market, and we work tirelessly to maintain those standards.

Kustannusarvio: 
100€
* Asiantuntijamme keskimääräinen hinta

04

Hoitosuunnitelman seuraaminen

Aktiivisuus- ja tarkkaavaisuushäiriön (ADHD) ydinoireita ovat pitkäkestoiset ja toimintakykyä haittaavat aktiivisuuden ja tarkkaavuuden säätelyn vaikeudet sekä impulsiivisuus. Oireet voivat ilmetä eri tavoin asiakkaan iästä riippuen.

Kustannusarvio: 
100€ / krt
* Asiantuntijamme keskimääräinen hinta

05

Seuranta

Psykiatrin säännöllisillä seurantakäyneillä kartoitetaan hoitosuunnitelman etenemistä, arvioidaan saadun hoidon tehokkuutta ja tarpeen tullen päivitetään hoitosuunnitelmaa paremmin asiakkaan tarpeita palvelevaksi.

Kustannusarvio: 
100€ / krt
* Asiantuntijamme keskimääräinen hinta

06

Älä jää yksin oireidesi kanssa!

Mikäli tunnistat ADHD:n oireita itsessäsi, älä epäröi konsultoida psykiatriamme!

01

Oireiden ja avun tarpeen tunnistaminen

Epäily autismikirjon häiriöstä voi syntyä, jos henkilöllä on laaja-alaista ja pysyvää vaikeutta aloittaa ja ylläpitää sosiaalista vastavuoroista vuorovaikutusta ja kommunikaatiota sekä rajoittuneita, toistavia ja joustamattomia käytösmalleja, kiinnostuksen kohteita tai aktiviteetteja. Lisäksi epäily voi herätä, jos esim. nuoren tai aikuisen vanhemmista ja lapsuudenkodista itsenäistyminen, opiskelu tai työelämään sijoittuminen ei onnistu ilman merkittävää tukea tai kuormittaa henkilöä kohtuuttomasti.

02

Psykiatrin arvio (1-2 käyntiä)

Psykiatri tekee diagnoosin kriteerien havainnoimalla vastaanotolla henkilön kommunikointia ja vuorovaikutusta sekä mahdollisia maneereja ja muuta kaavamaisesti toistavaa käytöstä ja erityismielenkiinnon kohteita. Diagnosoinnissa käytetään apuna myös erilaisia oirekyselylomakkeita ja -menetelmiä sekä arkielämän ryhmätilanteissa tapahtuvaa havainnointia.

Kustannusarvio: 
100-200€
* Asiantuntijamme keskimääräinen hinta

03

Hoitosuunnitelman seuraaminen

Autismikuntoutuksella pyritään toimintakyvyn tukemiseen ja ylläpitämiseen. Tärkeää on myös myönteisen minäkuvan ja itsetunnon vahvistaminen. Osana hoitosuunnitelman laatimista kartoitetaan ja huomioidaan myös henkilön vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet, joita voidaan hyödyntää autismikuntoutuksen suunnittelussa.

Kustannusarvio: 
100€
* Asiantuntijamme keskimääräinen hinta

04

Seuranta

Psykiatrin säännöllisillä seurantakäyneillä kartoitetaan hoitosuunnitelman etenemistä, arvioidaan saadun hoidon tehokkuutta ja tarpeen tullen päivitetään hoitosuunnitelmaa paremmin asiakkaan tarpeita palvelevaksi.

Kustannusarvio: 
100€ / krt
* Asiantuntijamme keskimääräinen hinta

05

Älä jää yksin oiredesi kanssa!

Mikäli tunnistat autisminkirjon oireita itsessäsi, älä epäröi konsultoida psykiatriamme!

01

Oireiden ja avun tarpeen tunnistaminen

Kaksisuuntainen mielialahäiriö on pitkäaikainen mielenterveyden häiriö, jossa esiintyy vaihtelevasti masennus-, hypomania-, mania- tai sekamuotoisia sairausjaksoja ja vähäoireisia tai oireettomia välivaiheita.

02

Psykiatrin arvio (1-2 käyntiä)

Psykiatri tekee kaksisuuntaisen mielialahäiriön diagnoosin haastatteluun pohjautuvan, huolellisen diagnostisen arvion perusteella. Diagnostisissa arvioissa on suositeltavaa haastatella asiakkaan luvalla lisätiedon saamiseksi myös hänet hyvin tuntevia perheenjäseniä tai ystäviä.

Kustannusarvio: 
100-200€
* Asiantuntijamme keskimääräinen hinta

03

Hoitosuunnitelman seuraaminen

Mania itsessään tai kaksisuuntaisen mielialahäiriön vaikea psykoottinen masennusjakso tarvittaessa mahdollistaa tahdosta riippumattoman hoidon mielenterveyslain mukaan, jos muut mielenterveyslain edellytykset täyttyvät. Jos avohoito arvioidaan akuuttivaiheessa riittäväksi, asiakkaan tilaa tulee seurata säännöllisin tapaamisin 1–2 viikon välein tai tarvittaessa tiiviimmin, jos esimerkiksi itsemurhavaara arvioidaan suureksi. Akuuttihoidossa tavoitteena on, että asiakas on oireeton tai hänellä on vain hyvin lieviä ja ohimeneviä oireita

Kustannusarvio: 
100€
* Asiantuntijamme keskimääräinen hinta

04

Ylläpitohoito

Ylläpitohoidon tavoitteena on estää sekä uusia mielialahäiriöjaksoja että varsinaisten jaksojen välisiä lievempiä oireita, joilla saattaa olla merkittävää vaikutusta toimintakykyyn. Kuntoutustarve kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä vaihtelee sairauden vaiheen, ajankohtaisen oirekuvan ja toimintakyvyn aleneman mukaan. Kognitiivinen terapia yhdistettynä lääkehoitoon saattaa pienentää kaksisuuntaisen mielialahäiriön oirejaksojen uusiutumisen riskiä sairauden varhaisvaiheessa.

Kustannusarvio: 
100€ / krt
* Asiantuntijamme keskimääräinen hinta

05

Seuranta

Psykiatrin säännöllisillä seurantakäyneillä kartoitetaan hoitosuunnitelman etenemistä, arvioidaan saadun hoidon tehokkuutta ja tarpeen tullen päivitetään hoitosuunnitelmaa paremmin asiakkaan tarpeita palvelevaksi.

Kustannusarvio: 
100€ / krt
* Asiantuntijamme keskimääräinen hinta

06

Älä jää yksin oiredesi kanssa!

Mikäli tunnistat ahdistushäiriön oireita itsessäsi, älä epäröi konsultoida psykiatriamme!

01

Psykiatrin arvio (1-3 käyntiä)

Voit saada Kelan korvaamaa kuntoutuspsykoterapia jos psykiatri toteaa, että mielenterveyden häiriö uhkaa työ- ja opiskelukykyäsi ja sen hoitoon tarvitaan kuntouttavaa psykoterapiaa. Tilanteen ja hoidon tarpeen arvioi ja toteaa psykiatri.

Kustannusarvio: 
100€ / krt
* Asiantuntijamme keskimääräinen hinta

02

Psykiatrin seurantajakso (1 käynti)

Diagnoosin saamisen jälkeen alkaa kolmen kuukauden seuranatajakso, jonka aikana psykiatri arvioi tarpeesi Kelan korvaamaan kuntoutuspsykoterapiaan. Seurantajakson aikana tapaat psykiatria ainakin kerran.

Kustannusarvio: 
100€ / krt
* Asiantuntijamme keskimääräinen hinta

03

B-lausunto

Mikäli psykiatri toteaa tarpeesi Kelan kuntoutuspsykoterapialle seurantajakson aikana, kirjoittaa hän sinulle sen päätteeksi Kelan liitteenä vaatiman B-lausunnon.

Kustannusarvio: 
100€
* Asiantuntijamme keskimääräinen hinta

04

Valitse psykoterapeutti

Psykiatri laatii sinulle hoitosuunnitelman ja suosittelee minkä tyyppinen psykoterapeutti ja psykoterapia sopii sinulle parhaiten. Voit tutustua Kela:n hyväksymiin psykoterapeutteihin varaamalla Ensikäynnin heidän kanssaan.

Kustannusarvio: 
100€ / krt
* Asiantuntijamme keskimääräinen hinta

05

Tee hakemus kuntoutuspsykoterapiaan

Kun olet löytänyt itsellesi sopivan psykoterapeutin, voit hakea tukea kuntoutuspsykoterapialle Kelan kautta. Tarkemman ohjeet löydät Kelan verkkosivuilta.

06

Säännöllinen psykoterapia

Saatuasi myönteisen tukipäätöksen Kelalta, voit aloittaa säännöllisen psykoterapian. Kela myöntää tuen vuodeksi kerrallaan ja yhteensä enintään kolmeksi vuodeksi. Kela korvaa enintään 80 käyntiä vuodessa ja enintään 200 käyntiä kolmen vuoden aikana.

Kustannusarvio: 
100€ / krt
* Asiantuntijamme keskimääräinen hinta
Kelan korvaus:
57,60€ / krt
* Yksilöterapia, 45min

01

Oireiden ja avun tarpeen tunnistaminen

Masennus on yksi yleisimmistä mielenterveyden häiriöistä. Masennusta luonnehtii koettu apeuden, melankolian, alavireisyyden ja toivottomuuden tila. Ajoittainen alakuloisuus on normaali osa elämää, etenkin elämän muutosten ja henkilökohtaisten kriisien äärellä. Mikäli alakuloisuus on kuitenkin pitkittynyttä tai erityisen vaikeaa, on suositeltavaa hakeutua ammattilaisen puheille.

02

Asiantuntijan keskusteluapu

Asiantuntijan kanssa keskustelu on tehokas tapa tutkia alukulon juurisyitä sekä kartoittaa tilanteen vakavuutta. Usein asiantuntijan keskusteluapu itsessään auttaa asiakasta eteenpäin. Asiantuntija osaa myös keskusteluavun perusteella ohjata asiakkaan psykiatrille mikäli alakuloinen ja surullinen mieliala vaikuttaa tavallista pitkäkestoisemmalta tai voimakkaalta ja viittaa siten mahdollisiin masennusoireisiin.

Kustannusarvio: 
100€ / krt
* Asiantuntijamme keskimääräinen hinta

03

Psykiatrin arvio (1-2 käyntiä)

Psykiatri tekee masennusdiagnoosin asiakaan kuvaamien oireiden perusteella. Oleellista on, että havaittuja masennuksen oireita on esiintynyt päivittäin ja yhtäjaksoisesti vähintään 2 viikon ajan ja että oireet ovat vaikeusasteeltaan kliinisesti merkittäviä.

Kustannusarvio: 
100€
* Asiantuntijamme keskimääräinen hinta

04

Hoitosuunnitelman toteuttaminen

Masennuksen hoidossa tutkitaan potilaan elämäntilannetta, erityisesti mahdollisia depression laukaisseita ja sitä ylläpitäviä kuormittavia tekijöitä, ja tuetaan hänen rakentavia selviytymiskeinojaan. On tärkeää, ettei potilas jää vain hoidon passiivisen vastaanottajan rooliin. Lievien ja keskivaikeiden depressioiden hoidossa käytetäänkin usein joko yksin tai yhdessä lääkehoidon kanssa jotain lyhytkestoisten terapioiden muodoista. Yleisimmin käytettyjä terapiamuotoja ovat kognitiviinen käyttäytymis-, psykodynaaminen sekä ratkaisukeskeinen terapia. 

Kustannusarvio: 
100€ / krt
* Asiantuntijamme keskimääräinen hinta

05

Seuranta

Psykiatrin säännöllisillä seurantakäyneillä kartoitetaan hoitosuunnitelman etenemistä, arvioidaan saadun hoidon tehokkuutta ja tarpeen tullen päivitetään hoitosuunnitelmaa paremmin asiakkaan tarpeita palvelevaksi.

Kustannusarvio: 
100€ / krt
* Asiantuntijamme keskimääräinen hinta

06

Älä jää yksin oiredesi kanssa!

Mikäli tunnistat masennuksen oireita itsessäsi, älä epäröi konsultoida psykiatriamme!

01

Oireiden ja avun tarpeen tunnistaminen

Paniikkihäiriöllä tarkoitetaan äkillisiä ja usein odottamatta toistuvia paniikkikohtauksia. Hallitsevia oireita ovat äkkinäisesti alkava sydämentykytys, rintakipu, tukehtumisen tunne, huimaus ja epätodellisuuden tunne. Näihin liittyy usein kuoleman tai "hulluksi tulemisen" pelkoa. Kohtaus on voimakkaimmillaan muutaman minuutin ajan ja kestää jopa puoli tuntia. Paniikkihäiriöön voi liittyä julkisten paikkojen pelko, joka usein juontaa juurensa paniikkikohtausten pelosta.

02

Psykiatrin arvio (1-2 käyntiä)

Psykiatri tekee kaksisuuntaisen mielialahäiriön diagnoosin haastatteluun pohjautuvan, huolellisen diagnostisen arvion perusteella. Diagnostisissa arvioissa on suositeltavaa haastatella asiakkaan luvalla lisätiedon saamiseksi myös hänet hyvin tuntevia perheenjäseniä tai ystäviä.

Kustannusarvio: 
100-200€
* Asiantuntijamme keskimääräinen hinta

03

Hoitosuunnitelman seuraaminen

Paniikkihäiriötä hoidetaan lääkityksellä ja psykoterapialla.

Lääkkeiden avulla kyetään usein tehokkaasti estämään kohtauksia. Psykoterapiassa keskeisenä osiona on oireymmärrys ja välttämisen vähentäminen. Ensisijaisia vaihtoehtoja ovat kognitiivinen psykoterapia ja pelkoihin asteittain totuttava käyttäytymisterapia.

Kustannusarvio: 
100€
* Asiantuntijamme keskimääräinen hinta

04

Seuranta

Psykiatrin säännöllisillä seurantakäyneillä kartoitetaan hoitosuunnitelman etenemistä, arvioidaan saadun hoidon tehokkuutta ja tarpeen tullen päivitetään hoitosuunnitelmaa paremmin asiakkaan tarpeita palvelevaksi.

Kustannusarvio: 
100€ / krt
* Asiantuntijamme keskimääräinen hinta

05

Älä jää yksin oiredesi kanssa!

Mikäli tunnistat paniikkihäiriön oireita itsessäsi, älä epäröi konsultoida psykiatriamme!

01

Oireiden ja avun tarpeen tunnistaminen

Persoonallisuushäiriöllä tarkoitetaan pitkäaikaista, joustamatonta ja syvälle juurtunutta kokemisen ja käyttäytymisen mallia, josta aiheutuu ongelmia ihmiselle itselleen tai hänen lähipiirilleen. Epävakaata persoonallisuutta luonnehtivat laaja-alaiset itsesäätelyn vaikeudet psyykkisen toiminnan eri alueilla: tunteiden, vuorovaikutuksen, oman käyttäytymisen ja/tai minuuden kokemuksen säätely on häiriöstä kärsivälle vaikeaa.

02

Psykiatrin arvio (1-2 käyntiä)

Persoonallisuushäiriöiden diagnoosi pohjautuu mahdollisimman moneen tietolähteeseen mukaan lukien omaisten tiedot ja kokonaisvaltainen psyykkisen toiminnan arvio. Potilaan vuorovaikutuksen arviointi on keskeisempää kuin oireiden kuvaus psykiatrista arviota tehdessä.

Kustannusarvio: 
100-200€
* Asiantuntijamme keskimääräinen hinta

03

Hoitosuunnitelman seuraaminen

Psykoterapeuttiset hoidot kuten dialektinen käyttäytymisterapia, skeematerapia ja kognitiivis-analyyttinen psykoterapia, ovat ensisijaisia epävakaan persoonallisuuden hoidossa. Niitä voidaan yhdistää muihin hoitomuotoihin, esimerkiksi päihdeongelman hoitoon tai ammatilliseen kuntoutukseen. Lääkehoitoa voidaan käyttää samanaikaisten mieliala- ja ahdistusoireiden lievittämiseen.

Kustannusarvio: 
100€
* Asiantuntijamme keskimääräinen hinta

04

Seuranta

Psykiatrin säännöllisillä seurantakäyneillä kartoitetaan hoitosuunnitelman etenemistä, arvioidaan saadun hoidon tehokkuutta ja tarpeen tullen päivitetään hoitosuunnitelmaa paremmin asiakkaan tarpeita palvelevaksi.

Kustannusarvio: 
100€ / krt
* Asiantuntijamme keskimääräinen hinta

05

Älä jää yksin oiredesi kanssa!

Mikäli tunnistat paniikkihäiriön oireita itsessäsi, älä epäröi konsultoida psykiatriamme!

01

Oireiden ja avun tarpeen tunnistaminen

Psykoosilla tarkoitetaan tilaa, jossa henkilön todellisuudentaju on heikentynyt ja hänellä on huomattavia vaikeuksia erottaa, mikä on totta ja mikä ei. Tyypillisiä psykoottisia oireita ovat aistiharhat eli hallusinaatiot ja harhaluulot eli deluusiot. Aistikokemusten vääristymiä tai lyhytkestoisia harha-aistimuksia ilmenee monilla ihmisillä etenkin stressitilanteissa tai nukahtamisvaiheessa ilman, että ne ovat luonteeltaan psykoottisia. Tällöin ihminen ymmärtää aistimuksensa vääristyneen luonteen, kun taas psykoottisena kokemuksena sama aistimus koetaan todellisena ilmiönä. Rajankäynti psykoottisina pidettyjen ja normaaleina pidettyjen jäykkien ja perusteettomien uskomusten välillä ei aina ole helppoa.

02

Psykiatrin arvio (1-2 käyntiä)

Psykiatrin arvio perustuu esitietoihin sekä psykiatriseen ja somaattiseen tutkimukseen.

Kustannusarvio: 
100-200€
* Asiantuntijamme keskimääräinen hinta

03

Hoitosuunnitelman seuraaminen

Psykoottisten oireiden ja sairaustilojen hoitoon kuuluvat muun muassa lääkitys, psykososiaalinen tuki ja työskentely omaisten kanssa. Psykososiaalinen tuki tarkoittaa tiedon saamista, keskusteluja hoitavan tahon kanssa, terapeuttista tukea ja monenlaista kuntoutusta, mukaan luettuna kuntouttava työtoiminta ja tuettu työllistäminen.

Kustannusarvio: 
100€
* Asiantuntijamme keskimääräinen hinta

04

Seuranta

Psykiatrin säännöllisillä seurantakäyneillä kartoitetaan hoitosuunnitelman etenemistä, arvioidaan saadun hoidon tehokkuutta ja tarpeen tullen päivitetään hoitosuunnitelmaa paremmin asiakkaan tarpeita palvelevaksi.

Kustannusarvio: 
100€ / krt
* Asiantuntijamme keskimääräinen hinta

05

Älä jää yksin oiredesi kanssa!

Mikäli tunnistat psykoosin oireita itsessäsi, älä epäröi konsultoida psykiatriamme!

01

Oireiden ja avun tarpeen tunnistaminen

Traumaperäinen stressireaktio kehittyy henkilön jouduttua kohtaamaan tapahtuman, johon liittyy joko kuolema tai vakava loukkaantuminen tai niiden uhka taikka oman tai toisen fyysisen koskemattomuuden vaarantuminen. Traumaattinen tilanne aiheutti henkilössä voimakasta pelkoa, kauhua tai avuttomuutta.

02

Asiantuntijan keskusteluapu

Asiantuntijan kanssa keskustelu on tehokas tapa tutkia ahdistuksen juurisyitä sekä kartoittaa tilanteen vakavuutta. Usein asiantuntijan keskusteluapu itsessään auttaa asiakasta eteenpäin. Asiantuntija osaa myös keskusteluavun perusteella ohjata asiakkaan psykiatrille mikäli ahdistus vaikuttaa tavallista pitkäkestoisemmalta tai voimakkaalta ja viittaa siten mahdolliseen ahdistushäiriöön.

Kustannusarvio: 
100€ / krt
* Asiantuntijamme keskimääräinen hinta

03

Psykiatrin arvio (1-2 käyntiä)

Psykiatri tekee ahdistuneisuushäiriö-diagnoosin asiakkaallensa suorittaman tutkimuksen ja haastatteluun perusteella. Haastattelun yhteydessä käydään läpi oireet, niiden luonne, kesto ja vaikeus sekä niiden aiheuttama haitta.

Kustannusarvio: 
100-200€
* Asiantuntijamme keskimääräinen hinta

04

Hoitosuunnitelman seuraaminen

Ahdistuneisuushäiriön  hoidossa keskeistä ovat erilaiset psykoterapiat, etenkin kognitiivinen käyttäytymispsykoterapia.

Lääkehoitona käytetään ensisijaisesti masennuslääkkeitä.

Jos ahdistuneisuushäiriö on vaikea tai kestänyt jo pitkään, saadaan parempi hoitotulos yhdistämällä psykoterapia ja lääkitys.

Kustannusarvio: 
100€ / krt
* Asiantuntijamme keskimääräinen hinta

05

Seuranta

Psykiatrin säännöllisillä seurantakäyneillä kartoitetaan hoitosuunnitelman etenemistä, arvioidaan saadun hoidon tehokkuutta ja tarpeen tullen päivitetään hoitosuunnitelmaa paremmin asiakkaan tarpeita palvelevaksi.

Kustannusarvio: 
100€ / krt
* Asiantuntijamme keskimääräinen hinta

06

Älä jää yksin oiredesi kanssa!

Mikäli tunnistat ahdistushäiriön oireita itsessäsi, älä epäröi konsultoida psykiatriamme!

01

Psykiatrin arvio (1-2 käyntiä)

Psykoterapiaa edeltävä arviointi ja ohjaus edistävät hoitoon sitoutumista ja terapian tuloksellisuutta. Psykiatrin arvion tavoitteena on valmentaa potilasta arvioimaan, minkälaisen psykoterapeutin kanssa hän kokee voivansa muodostaa hyvän yhteistyösuhteen.

02

Psykoterapeutin valinta

Tutustu psykoterapeutteihin varaamalla Ensikäynnin heidän kanssaan.

Kustannusarvio: 
100-200€
* Asiantuntijamme keskimääräinen hinta

03

Säännöllinen psykoterapia

Käy psykoterapeutin vastaanotolla säännöllisesti valitsemasi aikajakson aikana,

Kustannusarvio: 
100€
* Asiantuntijamme keskimääräinen hinta

01

Oireiden ja avun tarpeen tunnistaminen

Alkoholinkäytön korkean riskin raja on naisilla noin 2 alkoholiannosta päivittäin tai humala kerran viikossa (vähintään 5 annosta kerralla) ja miehillä noin 3 annosta päivittäin tai 7 annosta kerralla. Hoitojen tarkoitus on saada potilas miettimään juomisen ja retkahtamisten syitä ja etsimään juomiselle erilaisia turvallisia vaihtoehtoja. Oman motivaation löytäminen on tärkeää, ja ongelmatilanteiden tunnistaminen auttaa estämään retkahduksia.

02

Psykiatrin arvio (1-2 käyntiä)

Psykiatri käyttää päihdeongelmien tunnistamisessa haastattelun tukena erilaisia kyselyjä (esimerkiksi AUDIT-kysely), lääkärintutkimusta ja laboratoriotutkimuksia.

Kustannusarvio: 
100-200€
* Asiantuntijamme keskimääräinen hinta

03

Hoitosuunnitelman seuraaminen

Päihderiippuvuuden hoidossa on keskeistä tiedon antaminen, keskustelu ja toiminta yksilö-, ryhmä-, pari-, perhe- tai ryhmäterapiassa. Psykososiaaliset hoidot ovat hoidon perusta, mutta tulosta voidaan parantaa lääkehoidolla. Myös alkoholiongelmaisen unettomuus, ahdistuneisuus, masennus, psykoottisuus ja mahdolliseen persoonallisuushäiriöön liittyvät oireet vaativat hoitoa.

Kustannusarvio: 
100€
* Asiantuntijamme keskimääräinen hinta

04

Seuranta

Psykiatrin säännöllisillä seurantakäyneillä kartoitetaan hoitosuunnitelman etenemistä, arvioidaan saadun hoidon tehokkuutta ja tarpeen tullen päivitetään hoitosuunnitelmaa paremmin asiakkaan tarpeita palvelevaksi.

Kustannusarvio: 
100€ / krt
* Asiantuntijamme keskimääräinen hinta

05

Älä jää yksin oiredesi kanssa!

Mikäli tunnistat psykoosin oireita itsessäsi, älä epäröi konsultoida psykiatriamme!

01

Oireiden ja avun tarpeen tunnistaminen

Skitsofrenia oireita ovat aistiharhat (esim. kuuloharhat), harhaluulot (esim. perusteettomat uskomukset, joista henkilö pitää itsepäisesti kiinni tai vainoharhaiset ajatukset) ja puheen ja käyttäytymisen muutokset. Oireet saattavat vaihdella suuresti eri potilaiden välillä.

02

Psykiatrin arvio (1-2 käyntiä)

Diagnoosin tekee psykiatrian erikoislääkäri (nuorilla nuorisopsykiatrian erikoislääkäri), ja se perustuu potilaan huolelliseen tutkimiseen. Potilaalle tehdään usein psykologinen tai neuropsykologinen tutkimus. Oireiden tulee olla kestänyt vähintään kuukausi, ennen kuin voidaan puhua skitsofreniasta. Lisäksi tehdään työ- ja toimintakyvyn arviointi, selvitetään sosiaalietujen tarve ja arvioidaan perheen ja lasten tilanne, sillä sairaus koskettaa potilaan lisäksi myös hänen lähipiiriään.

Kustannusarvio: 
100-200€
* Asiantuntijamme keskimääräinen hinta

03

Hoitosuunnitelman seuraaminen

Skitsofrenian hoitoon kuuluvat muun muassa lääkitys, psykososiaalinen tuki ja työskentely omaisten kanssa. Psykososiaalinen tuki tarkoittaa tiedon saamista, keskusteluja hoitavan tahon kanssa, terapeuttista tukea ja monenlaista kuntoutusta, mukaan luettuna kuntouttava työtoiminta ja tuettu työllistäminen.

Kustannusarvio: 
100€
* Asiantuntijamme keskimääräinen hinta

04

Seuranta

Psykiatrin säännöllisillä seurantakäyneillä kartoitetaan hoitosuunnitelman etenemistä, arvioidaan saadun hoidon tehokkuutta ja tarpeen tullen päivitetään hoitosuunnitelmaa paremmin asiakkaan tarpeita palvelevaksi.

Kustannusarvio: 
100€ / krt
* Asiantuntijamme keskimääräinen hinta

05

Älä jää yksin oiredesi kanssa!

Mikäli tunnistat psykoosin oireita itsessäsi, älä epäröi konsultoida psykiatriamme!

01

Oireiden ja avun tarpeen tunnistaminen

Syömishäiriölle keskeistä on poikkeavan syömiskäyttäytymisen lisäksi psyykkisen, fyysisen tai sosiaalisen toimintakyvyn häiriintyminen. Suhde omaan kehoon, sen kokoon, muotoon ja painoon on vääristynyt. Päivittäisistä ajatuksista suurin osa liittyy syömiseen, liikunnan määrään ja laatuun ja painoon. Tämä aiheuttaa usein suurta ahdistusta ja vaikeuttaa arkea. Syömishäiriöoireiluun ei aina liity havaittavissa olevaa poikkeavaa painon tai liikunnan muutosta, minkä takia ongelma voi jäädä havaitsematta.

02

Psykiatrin arvio (1-2 käyntiä)

Psykiatri arvioi saatavilla olevien tietojen ja havaintojensa perusteella, lainsäädäntö huomioiden, sairauden aiheuttamaa työkyvyn alenemaa, työkyvyttömyyden perusteita ja kuntoutumisen edellytyksiä, kun haetaan työkyvyttömyysetuuksia tai kuntoutusta 

Kustannusarvio: 
100-200€
* Asiantuntijamme keskimääräinen hinta

03

B-lausunto

Syömishäiriöiden hoidossa on tarpeen huomioida sekä fyysisen että psyykkisen hoidon tarve. Hoito toteutetaan pääasiallisesti avohoidossa. Alkuhoito keskittyy ravitsemustilan korjaamiseen. Hoidossa tarvitaan lisäksi ravitsemusterapiaa, ja moni hyötyy psykofyysisen fysioterapian keinoista kehonkuvan normaalistamiseksi ja ahdistuksen hallitsemiseksi. Ihmisen oma valmius paranemiseen ja syömis- ja liikkumiskäyttäytymisen muutokseen on tärkeää. Tähän tarvitaan usein vahvaa tukea motivaation herättämiseen ja ylläpitämiseen.

Kustannusarvio: 
100€
* Asiantuntijamme keskimääräinen hinta

04

Seuranta

Psykiatrin säännöllisillä seurantakäyneillä kartoitetaan hoitosuunnitelman etenemistä, arvioidaan saadun hoidon tehokkuutta ja tarpeen tullen päivitetään hoitosuunnitelmaa paremmin asiakkaan tarpeita palvelevaksi.

Kustannusarvio: 
100€ / krt
* Asiantuntijamme keskimääräinen hinta

05

Älä jää yksin oiredesi kanssa!

Mikäli tunnistat psykoosin oireita itsessäsi, älä epäröi konsultoida psykiatriamme!

01

Oireiden ja avun tarpeen tunnistaminen

Unettomuus ja väsymys ovat väestössä hyvin yleisiä. Nämä kaksi yleistä oiretta ovat keskeisiä oireita kaikissa unihäiriöissä. Unettomuushäiriö voi ilmetä nukahtamisvaikeutena, vaikeutena pysyä unessa, unen virkistävyyden heikentymisenä tai näiden oireiden erilaisina yhdistelminä. Unettomuushäiriössä oireita ilmenee vähintään 3 kertaa viikossa ja oireet kestävät vähintään kuukauden ajan. Unettomuushäiriöön liittyy lisäksi se, että unettomuus tuottaa huolta tai päiväaikaisia oireita tai vaikuttaa arkielämän toimintoihin.

 

Osa unihäiriöistä on uni-valverytmin häiriöitä. Uni-valverytmin häiriöitä ovat viivästynyt unijakso, aikaistunut unijakso, kaamosunettomuus, epäsäännöllinen unirytmi, tahdistumaton unirytmi, vuorotyöunettomuus sekä aikaerorasitus. Niiden oireena on useimmiten joko unettomuutta, väsymystä tai liikaunisuutta. Oireet ovat usein joko jatkuvia tai toistuvia ja voivat aiheuttaa niistä kärsivälle merkittävää haittaa monilla tärkeillä toiminnan alueilla.

02

Psykiatrin arvio (1-2 käyntiä)

Psykiatrin haastattelun lisäksi unettomuuden arvioinnissa käytetään uni-valvepäiväkirjaa ja tarvittaessa unikyselylomakkeita. Laboratoriokokeita tehdään arvioinnin tueksi tarpeen mukaan muiden sairauksien mahdollisuuden sulkemiseksi pois.

Kustannusarvio: 
100-200€
* Asiantuntijamme keskimääräinen hinta

03

Hoitosuunnitelman seuraaminen

Lääkkeettömät psykologiset menetelmät ovat ensisijaisia pitkäkestoisen unettomuushäiriön hoidossa. Niistä tutkituimpia ja tehokkaimpia ovat kognitiivisen käyttäytymisterapian unettomuuden hoitoon tarkoitetut menetelmät (CBT-i).

Kustannusarvio: 
100€
* Asiantuntijamme keskimääräinen hinta

04

Seuranta

Psykiatrin säännöllisillä seurantakäyneillä kartoitetaan hoitosuunnitelman etenemistä, arvioidaan saadun hoidon tehokkuutta ja tarpeen tullen päivitetään hoitosuunnitelmaa paremmin asiakkaan tarpeita palvelevaksi.

Kustannusarvio: 
100€ / krt
* Asiantuntijamme keskimääräinen hinta

05

Älä jää yksin oiredesi kanssa!

Mikäli tunnistat psykoosin oireita itsessäsi, älä epäröi konsultoida psykiatriamme!

bottom of page