top of page

Terapiasuuntaukset

Tutustu asiantuntijoidemme tarjoamiin terapiasuuntauksiin.

Valitse sinulle sopiva

Terapiasuuntaukset ohjaavat asiantuntijan ajattelutapaa ja menetelmiä. Onnistuneen hoitokokemuksen kannalta itselle oikealta tuntuvat terapeutin lisäksi on tärkeää valita omaan tilanteeseen sopiva terapiasuuntaus.

Life coaching

Periaate

Eroon tuhoisista käyttäytymismalleista

Dialektinen käyttäytymisterapia (DKT) on terapiamuoto, joka kehitettiin auttamaan ihmisiä muuttamaan hyödyttömiä ja haitallisia käyttäytymismalleja, esimerkiksi itsetuhoisuutta ja päihteiden väärinkäyttöä. Hoitoon kuuluu mm. tietoisuustaitojen opettelua, ahdingon hallintaa sekä tunteiden tunnistamista ja säätelyä. Ajatuksena on, että potilaan tulisi samanaikaisesti oppia hyväksymään itsensä ja tilanteensa sekä työskentelemään aktiivisesti muutoksen eteen. DKT:n lähtöoletus on, että ihmiset tekevät parhaansa pärjätäkseen, mutta heillä on joko puutteelliset taidot tai he eivät osaa oikeaoppisesti käyttää heillä jo olevia taitoja.

Keinot

Tietoinen läsnäolo ja hyväksyntä

DKT on pohjimmiltaan käyttäytymisterapiaa, joka tähtää muutokseen. Asiakkaita autetaan luopumaan vaikeuksia aiheuttavista toimintamalleista ja harjoittelemaan uutta, taitavaa käyttäytymistä. Muutostavoitteen lisäksi DKT:aan välttämättömänä osana kuuluu myös hyväksynnän tavoite ja hyväksyntään tähtäävä työskentely. Hyväksyntää edistetään tietoisen läsnäolon (mindfulness) harjoituksilla ja hyväksyntää viestittävällä vuorovaikutuksella (validaatio). Olennaista on sekä muutoksen että hyväksynnän jatkuva edistäminen ja tasapainottaminen. Nämä näennäisesti vastakkaiset tavoitteet yhdistyvät dialektisen filosofian avulla. Dialektiikka toimii DKT:ssa sekä kokoavana taustateoriana että käytännön työtä ohjaavana periaatteena.

Kenelle

Itseään vahingoittaville

DKT kehitettiin alunperin epävakaasta persoonallisuudesta ja/tai kroonisesta itsetuhoisuudesta kärsivien potilaiden hoitoon. Vaikka tutkimustulokset DKT:n toimivuudesta muiden psyykkisten sairauksien hoidossa ovat rajallisia, käytetään sitä lisäksi mm. aivovamman, syömishäiriöiden ja mielialahäiriöiden hoidossa. Tuoreet tutkimukset osoittavat siitä olevan hyötyä myös seksuaalisen hyväksikäytön uhreille sekä kemikaaliriippuvuudesta kärsiville.

Water Droplets

Periaate

Käyttäytymismallien uudelleenopettelu

Keinot

Yksilöllinen käyttäytymisanalyysi

KKT aloitetaan aina käyttäytymisanalyysilla tai asiakkaan tilanteen käsitteellistämisellä. Tämä voi johtaa huomaamaan, että asiakkaalta puuttuu sosiaalisia valmiuksia, että hänellä on itseänsä tai muiden kannalta epäedullisia tai tuhoisia ongelmanratkaisu- tai suhtautumistapoja, ”noidankehiä”, joihin hän on juuttunut. Peruslähtökohta on se, että jokainen yksilö on ainutlaatuinen ja jokaisen hoidon täytyy sen vuoksi perustua yksilölliseen käyttäytymisanalyysiin.

Kenelle

Tehokas hoitomuoto lähes kaikkiin ongelmiin

Tällä hetkellä on olemassa käyttäytymisterapeuttisia hoitomenetelmiä lähes kaikkiin psykiatrisiin, neurologisiin ja terveyspsykologisiin ongelmiin ja häiriöihin ja monien ongelmien hoidossa nämä hoitomenetelmät on osoitettu parhaiksipsykologisiksi hoitomenetelmiksi. Alueita, joilla käyttäytymisanalyysin ja KKT:n hoitomenetelmät ovat osoittautuneet erityisen tehokkaiksi ovat esim. ahdistuneisuus-, pelko-, ja masennusongelmat, syömis- ja unihäiriöt, oppimisvaikeudet, seksuaaliset ja muut parisuhdeongelmat, huono itseluottamus, väärinkäyttöongelmat, skitsofrenia ja erityyppiset stressiongelmat ja yleiseen terveyteen liittyvät ongelmat sekä lapsuuteen ja kehitysvammaisuuteen liittyvät häiriöt.

Slice of Cake

Periaate

Muutos tunnekokemuksessa

Kognitiivinen psykoterapia sisältää useita psykoterapiamuotoja. Näillä on yhteiset juuret, mutta painotukset ja työskentelytavat vaihtelevat.

Keskeisiä terapiatyöskentelyn kohteita ovat asiakkaan haittaa tuottavat ajatukset ja uskomukset ja niihin liittyvät hankalat tunteet. Kognitiivisen psykoterapian perusajatuksena on, että ajatukset ja tunteet liittyvät toisiinsa ja että muokkaamalla ajatuksia joustavampaan suuntaan saadaan aikaan muutosta myös tunnekokemuksessa.

Keinot

Uusien suhtautumis- ja toimintatapojen opettelu

Kognitiivinen psykoterapia tutkii hyvinvointia rajoittavia, epätarkoituksenmukaisia ajatustapoja ja niiden yhteyksiä ongelmallisiin kokemuksiin, tunteisiin ja toimintatapoihin. Kognitiivisessa psykoterapiassa tunnistetaan vallitsevia ajattelutottumuksia, kehitetään ongelmanratkaisutaitoja ja etsitään terveempiä ajatuksia itsetuntoa ja elämänhalua syövien ajatusten tilalle. Usein psykoterapiatyöskentely on hyvin käytännönläheistä – uusia suhtautumis- ja toimintatapoja kokeillaan jokapäiväisessä arkielämässä terapiaistuntojen välillä.

Kenelle

Psykosomaattisista ongelmista kärsiville

Kognitiivisella psykoterapialla on vahva teoreettinen ja tieteellinen pohja. Psykoterapiamuodoista se on tieteellisesti tutkituin. Sen on todettu tehokkaaksi esim. masennuksen, mielialahäiriöiden (mm. kaksisuuntainen mielialahäiriö), ahdistuneisuushäiriön (mm. paniikkihäiriö, fobiat, pakko-oireinen häiriö ja traumaperäinen stressihäiriö), paniikkihäiriön, sosiaalisten pelkojen ja syömishäiriöiden hoidossa. Myös muita psykosomaattisia ongelmia, päihderiippuvuutta, persoonallisuushäiriöitä ja skitsofreniaa on hoidettu lähestymistä käyttäen. Se estää myös oireiden uusiutumista, koska psykoterapiassa opitaan oireiden tunnistamista ja itsehoitokeinoja.

Girl in Therapy

Periaate

Selviytymiskeinoja trauman käsittelyyn

Kriisi- ja traumaterapia on terapiaa, jolla pyritään vähentämään psyykkisestä traumasta koituvia haittoja kuten masennusta, pelkoja ja ihmissuhdehaittoja. Kriisiterapia on usein melko lyhytkestoista ja keskittyy yksittäiseen traumatapahtumaan. Traumaterapia taaseen on usein tiivis ja pitkäkestoinen psykoterapiamuoto. Tapaamisissa terapeutti jakaa tietoa traumaattisten tapahtumien vaikutuksesta. Keskustelun lisäksi voidaan tehdä mielikuvaharjoituksia, kehollisia harjoituksia tai yhdistää erilaisia kehollisia työmenetelmiä

Keinot

Monenmuotoiset terapiatekniikat

Kriisi- ja traumaterapeutit ovat erikoistuneet hoitamaan nimenomaan komplisoituneita traumareaktioita ja traumaperäisiä psykiatrisia tiloja kuten dissosiaatiohäiriöitä, joihin tavanomaisemmat terapiatekniikat kuten kognitiivinen psykoterapia tai analyyttinen psykoterapia eivät välttämättä yksistään riitä, jollei niihin integroida traumaterapian tekniikoita. Trauman hoitoon voidaan kuitenkin käyttää akuutissa vaiheessa, esimerkiksi akuutin stressihäiriön ja lyhytkestoisen traumaperäisen stressihäiriön (PTSD) hoitoon, erilaisia lähestymistapoja arkielämän ongelmia helpottamaan, joka kriisin alkuvaiheessa on ensisijaista.

Kenelle

Kriisin tai trauman kohdanneelle

Kriisi- ja traumaterapeutit ovat erikoistuneet hoitamaan nimenomaan komplisoituneita traumareaktioita ja traumaperäisiä psykiatrisia tiloja kuten dissosiaatiohäiriöitä, joihin tavanomaisemmat terapiatekniikat kuten kognitiivinen psykoterapia tai analyyttinen psykoterapia eivät välttämättä yksistään riitä, jollei niihin integroida traumaterapian tekniikoita. Trauman hoitoon voidaan kuitenkin käyttää akuutissa vaiheessa, esimerkiksi akuutin stressihäiriön ja lyhytkestoisen traumaperäisen stressihäiriön (PTSD) hoitoon, erilaisia lähestymistapoja arkielämän ongelmia helpottamaan, joka kriisin alkuvaiheessa on ensisijaista.

Crying Doll

Periaate

Keskusteluapua sitä kaipaavalle

Keinot

Katse kohti tulevaa

Lyhytterapeuttisia suuntauksia ovat mm. ratkaisukeskeinen ja kognitiivinen lyhytterapia. Ratkaisukeskeinen terapia on voimavarakeskeinen terapiamuoto, jossa keskitytään asiakkaan omien voimavarojen tunnistamiseen ja niiden vahvistamiseen. Lyhytterapia voi toteutua yksilö-, pari-, perhe-, tai ryhmäterapiana. Terapiassa keskitytään pääasiassa nykyhetkeen ja tulevaisuuteen, menneisyyttä käsitellään vähemmän.

Kenelle

Elämän pulmakohdan kohdanneille

Lyhytterapiassa voidaan käsitellä monenlaisia elämän pulmakohtia ja kriisejä: uupumusta, jaksamisen ongelmia, ahdistuneisuutta, parisuhteen tai perheen ongelmia, työhön ja opiskeluun liittyviä paineita, itsetunto-ongelmia tai vaikkapa yksinäisyyden tuomaa painolastia tai surua. Silloin kun mieltä painavat asiat, jotka eivät välttämättä vaadi pitkää hoitosuhdetta, vaan ennemminkin luottamuksellista ammattilaisen tarjoamaa keskusteluapua ja uusia näkökulmia.

Watch Gear

Periaate

Tietoisen läsnäolon harjoittelua

Tietoisuustaito, myös tietoisuustaidot, tietoinen läsnäolo, hyväksyvä tietoinen läsnäolo tai mindfulness, tarkoittaa tietoista läsnäoloa ja tietoisuutta mielen tuottamista kokemuksista ja tulkinnoista; mielen tyynnyttämistä ja kehon omien kokemusten uteliasta ja hyväksyvää havainnointia; oman olon kuuntelemista.

Keinot

Työkaluja tässä hetkessä elämiseen

Tietoisessa läsnäolossa ihminen suuntaa tarkkaavaisuutensa ajankohtaisesti käsillä olevaan hetkeen. Hän ohjaa tarkkaavaisuuttaan tietoisesti havainnoiden ja kuvaillen ulkoisia tapahtumia tai sisäisiä kokemuksiaan, kuten ruumiintuntemuksiaan, tunteitaan, ajatuksiaan tai toimintayllykkeitään, arvottamatta tai pyrkimättä muuttamaan niitä. Hän suuntaa koko huomionsa tähän hetkeen ja keskittää tietoisuutensa siihen, mitä on juuri tällä hetkellä tekemässä. Tietoiseen läsnäoloon kuuluu vastaanottavainen ja avoin hyväksyminen ja myötätunto, ilman hyväksi, pahaksi, oikeaksi tai vääräksi luokittelemista.

Kenelle

Laajalle joukolle erilaisia vaivoja

. Hyvien tulosten seurauksena menetelmää alettiin tutkia maailmalaajuisesti ja käyttää terveydenhoidon tukena. Sillä hoidetaan laajaa joukkoa erilaisia vaivoja, kuten masennuksen, työstressin, uupumuksen ja kipujen aiheuttamia ongelmia. Menetelmää hyödyntävät psykiatrit, terapeutit ja kivunhoitoon erikoistuneet lääkärit. Tietoisuustaitoja on sovellettu psykoterapioissa ja pitkäaikaissairauksien tukihoidossa. Tietoisuustaito kuuluu kognitiivisten psykoterapioiden menetelmiin. Suurelle osalle psyykkisistä häiriöistä on nykyisin olemassa tietoisuustaitoihin perustuva terapiamalli.

Singing Bowl Meditation

Periaate

Selviytymiskeinoja trauman käsittelyyn

Ratkaisukeskeinen terapia on asiakaskeskeinen, tavoitteellinen, tulevaisuussuuntautunut, vuorovaikutuksellinen ja voimavarakeskeinen psykoterapian muoto. Siinä etsitään ratkaisuja elämän pulmatilanteisiin luottamuksellisessa yhteistyösuhteessa asiakkaan ja psykoterapeutin välillä. Terapiassa muodostetaan mielikuva siitä, miten asiat ovat kun ne ovat hyvin. Terapiassa suunnitellaan tarvittavia askelia ja asiakas ottaa niitä kohti tuota tavoitettaan. Näin käytetään hyväksi tulevaisuuden vetovoimaa. Asiakkaiden omilla toiveilla, ideoilla ja tavoitteilla on suuri merkitys terapiassa.

Keinot

Monenmuotoiset terapiatekniikat

Tyypillisiä piirteitä ratkaisukeskeiselle terapialle on ratkaisujen etsiminen, tulevaisuusorientaatio, edistyksen huomioiminen, voimavaraistaminen, uusien näkökulmien etsiminen, ansionjako, tukijoukon mukaan ottaminen, luovuus ja selkeät yhteiset tavoitteet työskentelylle. Tässä terapiamuodossa pyritään hyödyntämään erityisesti uinuvia voimavaroja ja käytössä olevia vahvuuksia ja mahdollisuuksia. Tästä syystä ratkaisukeskeistä terapiaa kutsutaan myös voimavarakeskeiseksi terapiaksi.

Kenelle

Hankalan elämäntilanteen kohdanneelle

Tyypillisesti ratkaisukeskeistä terapiaa pidetään lyhyt terapiamuotona. Pitkäkestoisempana terapiamuotona se sopii erityisesti masentuneille, ahdistuneille, stressaantuneille, uupuneille ja erilaisissa elämän kriiseissä oleville

Doing Jigsaw Puzzle

Periaate

Selviytymiskeinoja trauman käsittelyyn

Kriisi- ja traumaterapia on terapiaa, jolla pyritään vähentämään psyykkisestä traumasta koituvia haittoja kuten masennusta, pelkoja ja ihmissuhdehaittoja. Kriisiterapia on usein melko lyhytkestoista ja keskittyy yksittäiseen traumatapahtumaan. Traumaterapia taaseen on usein tiivis ja pitkäkestoinen psykoterapiamuoto. Tapaamisissa terapeutti jakaa tietoa traumaattisten tapahtumien vaikutuksesta. Keskustelun lisäksi voidaan tehdä mielikuvaharjoituksia, kehollisia harjoituksia tai yhdistää erilaisia kehollisia työmenetelmiä

Keinot

Monenmuotoiset terapiatekniikat

Silmäliiketerapia (EMDR) nopeuttaa haitallisten muistojen käsittelyä. EMDR liittyy samaan mekanismiin, jolla psyykkinen trauma syntyy. Traumaattisen tapahtuman aikana ihmisen tietojen käsittely ei toimi normaalisti, vaan aivojen oma tiedonkäsittelyjärjestelmä joutuu epätasapainoon, ikään kuin oikosulkuun. EMDR-hoidon avulla jumiutunut muistiaines alkaa prosessoitua uudelleen jolloin muiston käsittely helpottuu, ja normaali, luonnollinen tapa käsitellä muistoa aktivoituu. EMDR mukaileekin automaattista ja luonnollista tapaa käsitellä elämystodellisuuteen liittyviä muistoja.

Kenelle

Trauman kokeneelle

EMDR on alkujaan kehitetty traumaperäisen stressihäiriön (PTSD) ja traumatisoituneen muistin hoitoon. Nykyisin hoitoa käytetään paljon laajemmin mm. lentopelon, uhkapelin, erilaisten suorituspaineiden, ahdistuksen, surun, persoonallisuushäiriöiden, fobioiden ja paniikkihäiriöiden, sekä onnettomuuksien ja luonnonmullistusten aiheuttamien muistojen hoidossa.

Eye Close Up
bottom of page